1 2 3 4 »

Vad handlar denna sajt om?

Senaste inlägg

* * * *

 

 RF-flag

Teacher redVAD HANDLAR DENNA SAJT OM?

Skalar man ned svaret till bara kärnan så kan det samman­fattas i två ord: förklarande grammatik. Låt mig förtydliga:

      Webben kryllar av sajter till hjälp för dem som har ryska som sitt studieämne – både de som talar språket från barnsben och de vars modersmål har varken kasus eller aspekt. Behövs det verkligen ännu en sajt?

      Saken är den att på alla dessa webbplatser – och, om man tittar närmare, även i nästan alla läroböcker – framstår grammatiken som ett nödvändigt ont. Något som man måste genomlida för att nå fram till det egentliga språket. Något som utgör en avskräckande ansamling regler – och otaliga undantag – som på ett eller annat sätt ska läggas på minnet. Detta anstränger man sig för att underlätta genom att uppfinna mer eller mindre lyckade mnemoniska konstgrepp, roliga och åskådliggörande illustrationer, spel och andra underhållande sätt att presentera grammatiska tråkigheter, men i grunden ändrar detta ingenting. Alla former och regler man får lära sig förblir något externt i förhållandet till språket – inget annat än vedertagna, av konventionen helgade medel vars enda raison d’être ligger i det att de gör det möjligt att ur alla ords grundformer – de som man finner i en ordbok – sätta ihop ”korrekta” yttranden.

Läs vidare …

Relaterade artiklar:

Posted in enkelhetsprincipen, förklarande, förklaringsprincipen, Grammatik, innehållsliga former, instrumentalis, interaktivitetsprincipen, jämförelseprincipen, Kasus, kognitiv, konceptuella grunder, Pedagogisk grammatik, Projekt e³, Språkinlärning, Språkpedagogisla principer, Synonymi, upptäckarprincipen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

No synonyms! Del 2

Förlåt, men än så länge finns denna artikel endast på ryska. Den har blivit mycket mer omfångsrik än jag räknat med från början, så det tar sin tid innan den föreligger även i svensk version. Men den kommer!

teacher Lärare och läromästare master

Мой преды­ду­щий пост я закон­чил обе­ща­нием рас­смот­реть слу­чай, когда отно­ше­ние, подоб­ное отно­ше­нию между кон­цеп­тами [ELEV] и [LÄRJUNGE] (см. koncept), выра­жа­ется не двумя раз­ными сло­вами, как в этом швед­ском при­мере, а двумя фор­мами одного и того же слова, как это нередко бывает в рус­ском языке с его бога­той мор­фо­ло­гией. Впро­чем, когда их соот­но­ше­ние именно таково, раз­ли­чить их по смыслу не состав­ляет осо­бого труда: носи­тель языка это раз­ли­чие не только отчет­ливо осо­знает, но и, воз­можно, спо­со­бен объ­яс­нить. Куда труд­нее обстоит дело с вари­ант­ными парами, члены кото­рых имеют вроде бы одно и то же зна­че­ние. В таких слу­чаях при­нято гово­рить о т.н. сти­ли­сти­че­ких раз­ли­чиях, в отли­чие от смыс­ло­вых. Как если бы стиль был лишен смысла! Вот для начала одна такая пара (minimipar), и давайте попро­буем разо­браться в этом вопросе.

Läs vidare …

Relaterade artiklar:

Posted in Grammatik, innehållsliga former, Koncept, Synonymi | Leave a comment

NO SYNONYMS!

Del 1. Elever och lärjungar

När Jesus började sin verksamhet på jorden, samlade han genast intresserade omkring sig. Många var förvisso bara nyfikna på att höra vad han hade att säga, men en del ville veta mer. Några av dem insåg till och med att han faktiskt var den Messias, den gudomliga världs­härskare, som profeterna talat om och som man väntat på i hundra­tals år (även om deras bild av Messias inte stämde riktigt med verk­lig­heten). De slog följe med honom och blev hans lärjungar, dvs. hans elever [min fetstil – E.R.].

www.alltombibeln.se/bibelfragan/antal.htm

Jag kom över detta stilistiska mästerverk på en sajt som heter alltombibeln.se och vän-der sig troligtvis till en mindre beläst publik. Annars är det svårt att fatta varför man är så ivrig att förklara det självklara, så till det milda grad att det låter en aning debilt. Det var dock något annat som jag snubblat över, nämligen den fetstilade meningen. OK, tänkte jag, det går inte att utesluta att det kan finnas läsare som inte känner till ordet lärjunge. Men är det verkligen synonymiskt med elev?

Läs vidare …

Posted in Koncept, konceptuella grunder, Kontrastiv analys | Tagged | Leave a comment

PROJEKTET LANSERAT!

trumpetsProjektet e3: En plattform för språkundervisning i ryska lanserades i fredags den 8 november på vårt pedagogiska semin­arium. Vi tackar alla som kom och lyssnade på oss och med sina frågor, anmärkningar, synpunkter och önskemål bidrog till en livlig och fruktbar diskussion. Vi tror oss ha sett ett genuint engagemang och intresse från våra kolleger för dem språk­pedagogiska frågeställningar som ligger till grund för projektet och hoppas på en aktiv dialog med alla våra lärare, forskare och studenter även i fortsättningen.

För att bättre förankra projektet hos ”faculty & staff” samt för dem som inte kunde närvara har vi valt att publicera materialet från vår presentation * på denna sida – såväl texten som illustrerande bilder i PowerPoint. Dem finner ni nedan i två respektive rutor. Texten är avsedd att läsas parallellt med bilderna. Följande tecken används i texten för synkronisering med PowerPoint:
(+) – klicka på bilden i PowerPoint för att gå ett steg framåt
(Bildnr), t.ex. (↓7) betyder ”gå direkt till Bild nr. 7. Detta gör du genom att hålla och dra upp och ner i rullningsknappen. Släpp knappen först då rätt bildnummer visas i ett litet popup-fönster.

Tyvärr fungerar detta endast i Internet Explorer. I Firefox, ladda ner Powerpoint-filen och öppna den sedan externt.

_________________
* Ett fel som upptäcktes av deltagarna under presentationen har rättats till.

Läs vidare …

Posted in Presentation | Leave a comment

Om språkskapandet

eller

Обам­лев­ший от благоговения

[’förobammad av vördnad’]

Folket är som bekant язы­ко­тво­рец (’språkskaparen’). Denna godbit till ord, skapat efter kyrkslavisk förebild, populariserades av Vladimir Majakovskij i hans dödsdikt till Sergej Jesenin (jag vågar inte översätta utan glossar istället):

У народа, у язы­ко­творца
hos     folket  hos    språkskaparen
Умер звон­кий забулдыга-подмастерье …
dog       klingande     fyllbult                 gesäll

Ha det så bra i graven!

Obama

Baruch atah Obama.a.a…

Även jag är en del av folket och har uppfunnit ett nytt verb: обам­леть. En lingvist skulle kalla det för ”portmanteua”, en samman-smältning av обо­млеть pf, vard. ’bli förstummad’, och Обама), en förresten produktiv ordbildningsmodell i ryska (jfr. хру­щёбы av Хру­щёв ’Chrusjtjov’ + тру­щоба ’ruckel’).

 

Läs vidare …

Posted in Grammatik, Ordbildning | Leave a comment